Erişilebilirlik Menüsü

Ekran Okuyucu

Seçili Alan Okuyucu

Bağlantı Vurgula İkonu

Bağlantı Vurgula

Metni Büyüt İkonu

Büyük Metin

Metni Sola Hizala

İmleç

Okuma Kılavuzu

Okuma Maskesi

Disleksi Dostu

Kontrast

Solgunlaştırma

Düşük Doygunluk

Yüksek Doygunluk

Yüzüncü Yıl Logosu Atatürk
  Proje Hakkında

  Projenin Amacı

  Bu projenin genel amacı, idari yargının bağımsızlığı, tarafsızlığı ve etkinliğinin güçlendirilmesini teminen,  idari yargı konusundaki kamu bilincini artırmak ve bu sayede kamunun idari yargıya olan güvenini sağlamaktır. Proje, Türk makamları tarafından hayata geçirilen reformları desteklemek ve idari yargıyı daha da güçlendirmek üzere tedbirler önerecektir.

   

  Genel Bilgi

  Proje Süresi

  36 ay (21 Aralık 2018 – 20 Aralık 2021)

  Proje Bütçesi

  3.335.000 €

  Finansman

  Proje, Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti’nin ortak finansmanı ile (%89,96) gerçekleştirilmekte olup, Avrupa Konseyi’nin de %10,04 katkısı bulunmaktadır.

  Nihai Faydalanıcı

  Adalet Bakanlığı Hukuk İşleri Genel Müdürlüğü

  Hedef Gruplar

  Adalet Bakanlığı

  Danıştay Başkanlığı

  İlk Derece Vergi ve İdari Mahkemeleri

  Bölge İdare Mahkemeleri (BİM)

  Avukatlar

  Ombudsman (Kamu Denetçiliği Kurumu)

   

  Beklenen Sonuçlar

  1. İdari yargının etkililiğinin iyileştirilmesi yönünde yaklaşım ve politikaların (kanıt esaslı) belirlenerek, bunların uygulanmasının desteklenmesi.
  2. İdari yargının kurumsal ve mesleki kapasitesinin güçlendirilmesi ve bu yolla kamunun idari yargıya olan güveninin artırılması.
  3. İdari yargı sistemi kapsamında mahkemelerin ağır iş yükünün giderilmesi için gerekli tedbirlerin belirlenerek desteklenmesi, mevcut olan yargılama öncesi çözüm mekanizmalarının güçlendirilmesi ve uygun alternatif uyuşmazlık çözüm (AUÇ) mekanizmalarının hayata geçirilmesi
  4. BİM’lerin ve Danıştay’ın dava yönetiminin daha etkili ve etkin olmasını teminen, temyiz davalarının görülme sürelerinin kısaltılması ve sistem ve süreçlerde gerekli düzenlemelerin yapılması.

   

  Proje Yaklaşımı

  Proje yaklaşımı; etkileşimli çalıştay, seminer ve çalışma grubu faaliyetleri biçiminde iş birliğine dayalı çalışmalar içermektedir.

  Proje faaliyetleri, T.C. Adalet Bakanlığı, Danıştay Başkanlığı, 7 BİM ve 182 ilk derece İdare ve Vergi Mahkemelerinin ilişkilendirildiği dört farklı bileşenin (aşağıdaki 4 beklenen sonucun) altında yürütülmektedir. Proje faaliyetleri, her bir Proje bileşeni için oluşturulacak farklı çalışma gruplarının desteğiyle gerçekleştirilmektedir. Çalışma grupları, hedeflenen sonuçlara ulaşılmasını temin etmek için geliştirilen materyaller ve çıktılara geribildirim sağlayacaktır.

  Proje ayrıca, Avrupa Konseyi proje ekibi tarafından koordine edilen ulusal ve uluslararası uzmanların katkılarından ve önerilerinden de faydalanmaktadır.

   

  Proje Faaliyetleri

  Yukarıdaki sonuçlara ulaşmak amacıyla aşağıdaki Proje faaliyetleri uygulanacaktır:

   

  Beklenen Sonuç 1

  • Mevcut idari yargı sisteminin derinlemesine incelenmesi ve uygulanan reformların etkilerinin değerlendirilmesi
  • İdari yargının güçlendirilmesi için yol haritası oluşturulması
  • Belirlenen ilk derece mahkemeleri ve BİM’lerdeki dosyaların izlenmesi
  • Uluslararası Sempozyum düzenlenmesi

   

  Beklenen Sonuç 2

  • Eğitim ihtiyaçlarının belirlenmesi
  • Eğitim programları ve materyallerinin hazırlanması
  • Eğitici eğitimlerinin düzenlenmesi
  • İdari yargı konularında Hâkim, Avukat ve Mahkeme çalışanlarına eğitim verilmesi
  • AİHS ve ABAD üzerine, meslektaşlar arası eğitim ve yuvarlak masa toplantılarının organize edilmesi
  • “Avrupa Adil Yargılanma Standartları Vaka Örnekleri” kitabının yayımlanması

   

  Beklenen Sonuç 3

  • İdarenin kurum içi inceleme/değerlendirmeleri ile ilgili istişarelerin gerçekleştirilmesi
  • Alternatif Uyuşmazlık Çözüm mekanizmalarının belirlenmesi
  • Pilot yargılama prosedürünün değerlendirilmesi
  • Ombudsmanın rolünün güçlendirilmesi
  • Bireyler ve kamu kurumları arasındaki ilişkilerin iyileştirilmesi

   

  Beklenen Sonuç 4

  • BİM’lerin ve Danıştay’ın analitik kapasitesi üzerine eğitim düzenlenmesi
  • Seçilen BİM’lerin ve ilk derece mahkemelerinin etkinliğinin artırılması için çalışmaların gerçekleştirilmesi
  • Yargısal karar almaya ilişkin zorluklar ve iyi uygulama örneklerinin değerlendirilmesi
  • Çalışma ziyareti ve görevlendirmelerin gerçekleştirilmesi
  • Yargı kararlarında tutarlılığın temin edilmesi

   

  Adres

  Adalet Bakanlığı Ek Bina Milli Müdafaa Caddesi No:22 Bakanlıklar/ANKARA 06659 KIZILAY / ANKARA

  Telefon

  90 (0312) 414 83 80 - 90 (0312) 414 83 88

  E-Posta

  higmisaretadalet.gov.tr