Erişilebilirlik Menüsü

Ekran Okuyucu

Seçili Alan Okuyucu

Bağlantı Vurgula İkonu

Bağlantı Vurgula

Metni Büyüt İkonu

Büyük Metin

Metni Sola Hizala

İmleç

Okuma Kılavuzu

Okuma Maskesi

Disleksi Dostu

Kontrast

Solgunlaştırma

Düşük Doygunluk

Yüksek Doygunluk

Yüzüncü Yıl Logosu Atatürk
  İdari Yargının Etkinliğinin Artırılması ve Danıştay’ın Kurumsal Kapasitesinin Güçlendirilmesi Ortak Projesi çerçevesinde Eğitim İhtiyaç Analizi Raporu
  12.10.2020

  İdari Yargının Etkinliğinin Artırılması ve Danıştay’ın Kurumsal Kapasitesinin Güçlendirilmesi Ortak Projesi çerçevesinde Eğitim İhtiyaç Analizi (EİA) Raporu ve Eylem Planı geliştirilmiştir. Avrupa Konseyi Uzmanı Sayın Marina Naumovska Milevska, bu raporun hazırlanmasında, proje ekibinin desteği ve Türkiye Cumhuriyeti Adalet Bakanlığı Hukuk İşleri Genel Müdürlüğünün yakın işbirliği ile baş danışman olarak görev yapmıştır.

  Bu değerlendirme raporunda, idari yargının eğitim ihtiyaçları, proje kapsamında, nicel ve nitel araştırma araçları birlikte kullanılarak değerlendirilmektedir. Eğitim ihtiyaçlarının değerlendirilmesi süreci Aralık 2019 - Şubat 2020 döneminde gerçekleştirilmiştir. Kullanılan temel araçlar arasında anketler, odak grup oturumları, mevzuatın, raporların ve stratejik belgelerin gözden geçirilmesi ve mevcut istatistiksel verilerin analizi bulunmaktadır. Paydaşların katkıları, Avrupa Konseyi tarafından Adalet Bakanlığı, Danıştay, Türkiye Cumhuriyeti Anayasa Mahkemesi, Hâkimler ve Savcılar Kurulu, Kamu Denetçiliği Kurumu, Türkiye Adalet Akademisi, Türkiye Barolar Birliği, Bölge İdare Mahkemeleri, İlk Derece İdare ve Vergi Mahkemeleri ve diğer paydaşlarla işbirliği içerisinde düzenlenen çalıştaylar ve toplantılar yoluyla elde edilmiştir. Eğitim ihtiyaç analizi sürecinin her aşamasında elde edilen bulgular ve sonuçlar, bu raporda ayrı bölümler hâlinde sunulmuştur. Bu rapor, proje kapsamında öngörülen eğitim faaliyetleri için yol gösterici nitelikte olacaktır. Burada sunulan kilit öneriler, yalnızca proje kapsamındakiler için değil, Türkiye Cumhuriyeti’nin ilgili kurumları tarafından gelecekte düzenlenecek diğer eğitim faaliyetleri için de rehber görevi görecektir.

  Ağır iş yüklerine rağmen çalıştaylara ve anketlere güçlü bir özveriyle, aktif biçimde katılım gösteren idari yargıda alanındaki Mahkeme Başkanlarına, Hâkimlere ve Mahkeme personeline, yine değerli katkıları ve kıymetli destekleri için değerli avukatlara, icracı bakanlıklar ve kamu idarelerinin temsilcilerine, uzmanlar ekibine ve akademisyenlere teşekkürlerimizi sunarız.  Eğitim İhtiyaç Analiz Raporuna ulaşmak tıklayınız

  Adres

  Adalet Bakanlığı Ek Bina Milli Müdafaa Caddesi No:22 Bakanlıklar/ANKARA 06659 KIZILAY / ANKARA

  Telefon

  90 (0312) 414 83 80 - 90 (0312) 414 83 88

  E-Posta

  higmisaretadalet.gov.tr